Homedevotionallalitha sahasranamam telugu : లలితా సహస్రనామం

lalitha sahasranamam telugu : లలితా సహస్రనామం

lalitha sahasranamam telugu :

లలితా దేవి ని హిందువులు ఎక్కువగా పూజిస్తారు. లలితా దేవి కి పూజ చేసే సమయం లో లి లలితా సహస్రనామాన్ని ( lalitha sahasranamam telugu ) చదువుతారు. లలితా దేవి పార్వతి దేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు. లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము పటించడం వలన అంతా శుభాలు కలుగుతాయని , అష్ట సిద్దులు, కష్టాలు దరిచేరవని భక్తుల నమ్మకం.

ఈ లలితా సహస్ర నామం ( lalitha sahasranamam telugu ) స్తోత్రమ్ బ్రహ్మండ పురాణంలో అగస్త్యుని కి మరియు హయగ్రీవుని మధ్య అంతర్గతంగా సంవాధంలో ఈ స్తోత్రమ్ ఉత్పన్నం అయింది. ఈ లలితా సహస్ర నామం హిందూమతంలోని 18 పురాణాలలో ఒకటైన బ్రహ్మనంద పురాణం నుంచి తీసుకోబడింది. లలితా సహస్ర నామం లో ( lalitha sahasranamam telugu ) లలితా దేవి ని 1008 వేర్వేరు పేర్లతో స్మరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ లలితా సహస్ర నామాన్ని ఎనమిది వాగ్ దేవతలు అనగా కామేశ్వరి , వాసిని, మోదిని, జయని , సర్వేశ్వరి, అరుణ, విమల , కౌలిని వీళ్ళు స్వయంగా లలితా దేవి ఆజ్ఞపై రచించారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

శ్రీ మహా విష్ణువు అవతారం అయిన హయగ్రీవుడు అగస్త్య మహర్షి ఈ లలితా సహస్ర నామాన్ని ( lalitha sahasranamam telugu ) ఉపదేశించాడు అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా లలితా పురాణం లో రాక్షసుడు అయిన బండాసురుడిని సంహరించడానికి దేవి అవతరించినట్లు పురాణంలో ఉంది. అగస్త్య మహర్షి లలితా సహస్ర నామాన్ని ఉపదేశించమని హయగ్రీవుడు ని కోరుతాడు. అగస్త్య మహర్షి లలితా సహస్ర నామాన్ని ( lalitha sahasranamam telugu ) వినడానికి హర్హత ఉంది కాబట్టి హయగ్రీవుడు లలితా సహస్ర నామాన్ని అగస్త్య మహర్షి కి ఉపదేశిస్తాడు.

lalitha sahasranamam telugu :

|| Om ||

Asya Sri Lalita Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya, Vasinyadi Vagdevata Rishayah, Anushtup Chandah, Sri Lalita Parabhattarika Maha Tripura Sundari Devta, Aim Bijam, Kleem Shaktih, Sauh Vital, Mama Dharmartha Kama Moksha Chaturvidha Phalapurusha Siddhyarthe Lalita Tripurasundari Parabhattarika Sahasra nama jape viniyoga…|

Karanyasah :

Aim Angushtabhyam Namah, Kleem Tarjanibhyam Namah, Souh Madhyamabhyam Namah, Souh Anamikabhyam Namah, Kleem Kanishthikabhyam Namah, Aim Karatala Karaprishtabhyam Namah …|

Anganyasah :

Aim Hrudayaya Namah, Kleem Shirase Swaha, Sauh Shikhayai Vashat, Sauh Kavachhaya Hum, Kleem Netratrayaya Vaushat, Aim Astrayaphat, Bhurbhuvassuvaromiti Digbandhah..|

meditation :

Arunam karuna tarangitakshim dhrtapashankusa pushpabanachapam |
Animadibhi ravritam mayukhaih ahamityeva vibhavaye bhavanim || 1

Dhyayet Padmasanastam Vikasitavadanam Padma Patrayatakshim
Hemabham Pitavastram Karakalita Lasamadhemapadam Varangim |
Sarvalankarayuktam sakalambhayadam bhaktanamram bhavanim
Sri Vidyam Shanthamurthym Sakaal Surasutham Sarvasampat-Pradhatrim ||2

Sakunkuma Vilepana Malikachumbi Kasturikam
Samanda Hasiteksham Sasarachapa Pashankusam|
Ashesha Janamohini Marunamalya Bhushojjwalam
japakusuma bhasuram japavidhau smare dambikam || 3 ||

Sindhuraruna Vigraham Trinayanam Manikya Maulisphura
Ttaranayak Shekaram Smitamukhi Mapeena Vakshoruham |
Panibhya Malipurna Ratna Chasakam Rakhotpalam Bibhratim
Soumyam ratnaghatastha rakta charanam dhyayetparamambikam || 4 ||

Lamitiyadi Panchhapuzam Vibhavayet

Lam prithivi tattvatmikayai sri lalithadevai gandham parikalpayami
Hum akasha tattvatmikayai sri lalithadevai pushpam parikalpayami
Yam vayu tattvatmikayai sri lalithadevai dhupam parikalpayami
Ram vahni tattvatmikayai sri lalithadevai deepam parikalpayami
Vam amrita tattvatmikayai sri lalithadevyai amrita naivedyam parikalpayami
Sam sarva tattvatmikayai sri lalithadevyai tambuladi sarvopacharan parikalpayami…

Gurubrahma Guruvishnuh Gurudev Maheshwarah |
Gurussakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurve Namaha ||

lalitha sahasranamam telugu :

Harih Om

Shri Mata, Shri Maharajni, Shrimat-Simhasaneshwari |
Chidagni Kundasambhuta, Devakaryasamudyata || 1 ||

Udyadbhanu Sahasrabha, Chaturbahu Samanvita |
Ragasvarupa Pasadhya, Krodhakarankushojvala || 2 ||

Manorupeksukodanda, Panchathanmatra Sayaka |
Nijaruna Prabhapura Majjad-Brahmandamandala || 3 ||

Champakasoka Punnaga Saugandhika Lasatkacha
Kuruvinda Manisreni Kanatkotira Mandita || 4 ||

Ashtami Chandra Vibharaja Dalikasthala Sobhita |
Mukhachandra Kalamkabha Mriganabhi Visheka || 5 ||

Vadanasmara Mangalya Grihatorana Chillika |
Vaktralakshmi parivaha dhagminabha lochana || 6 ||

Navachampaka Pushpabha Nasadanda Virajita |
Tarakanti Tiraskari Nasabharana Bhasura || 7 ||

Kadamba Manjariklupta Karnapura Manohara |
Tatanka Yuglibhuta Tapanodupa Mandala || 8 ||

Padmaraga Shiladarsha Paribhavi Kapolabhuh |
Navavidruma bimbashrih nyakkari radanachhada || 9 ||

Suddha Vidyankuraka Dvijapankti Dvojjvala |
Karpurveeti Kamoda Samakarsha Ddigantara || 10 ||

Nijasallapa Madhurya Vinirbhar-tsita Kachapi |
Mandasmita Prabhapura Majjat-Kamesha Manasa || 11 ||

Anakalita Saadrysha Chubuka Sri Virajita |
Kamesabdha Mangalya Sutrashobhita Kanthara || 12 ||

Kanakangada Keyura Kamaniya Bhujanvita |
Ratnagriveya chintaka lolamukta falanvita || 13 ||

Kameswara Premaratna Mani Pratipanastani|
Nabhyalawala Romali Lataphala Kuchadwai || 14 ||

Lakshya romalata dharata samunneya madhyama |
Stanabhara dalan-madhya pattabandha valitraya || 15 ||

Arunaruna Kausumbha Vastra Bhasvat-Katithati |
Ratnakinkini Karamya Rasanadama Bhushita || 16 ||

Kamesha Jnata Saubhagya Mardavoru Dwayanvita |
Manikya Makutakara Janudwaya Virajita || 17 ||

Indragopa Parikshipta Smara Tunabha Janghika |
Gudhagulbha kurmapristha jaishnu prapadanvita || 18 ||

Nakhadidithi Sanchanna Namajjana Tamoguna |
Paddwaya Prabhajala Parakrita Saroruha || 19 ||

Shinjana Manimanjira Mandita Sri Padambuja |
Marali Mandagamana, Mahalavanya Sevadhih || 20 ||

Sarvaruna Unavadyangi Sarvabharan Bhushita |
Sivakamesvarankastha, Siva, Swadhina Vallabha || 21 ||

Sumeru Madhyasringastha, Srimannagar Nayika
Chintamani Grihantastha, Panchabrahmasanasthita || 22 ||

Mahapadmatavi institution, Kadamba Vanavasini |
Sudhasagara Madhyastha, Kamakshi Kamadaini || 23 ||

Devarshi Ganasanghata Stuyamanatma Vaibhava |
Bhandasura Vadhodyukta Saktisena Samanvita || 24 ||

Sampatkari Samarudha Sindura Vrajasevitha |
Ashwarudhadhisthitasva Kotikoti Bhiravrita || 25 ||

Chakraraja Ratharudha Sarvayudha Parishkrita |
Gayachakra Ratharudha Mantrini Parisevita || 26 ||

Kirichakra Ratharudha Dandanatha Puraskrita |
Jwalamalini Kakshipta Vahniprakara midga || 27 ||

Bhandasainya Vadhodyukta Shakti Vikramaharshita |
Nitya Valakramatopa Nirikshana Samutsuka || 28 ||

Bhandaputra Vadhodyukta Balavikrama Nandita |
Mantrinyamba Virachita Vishanga Vadhatoshita || 29 ||

Vishukra Pranaharana Varahi Veeryanandita |
Kameshwara Mukhaloka Kalpita Shri Ganesha || 30 ||

Mahaganesh Nirbhinna Vighnayantra Praharshita |
Bhandasurendra Nirmukta Shastra Pratyastra Varshini || 31 ||

Karanguli Nakhotpanna Narayana Dashakritih |
Mahapasupatastragni Nirdagdhasura Sainika || 32 ||

Kamesvarastra Nirdagdha Sabhandasura Sunyaka |
Brahmopendra Mahendradi Devasamstuta Vaibhava || 33 ||

Haranethragni Sandagdha Kama Sanjeevanaushadhih |
Śrīmadvāgbhava Kūtaika Svarūpa Mukhapankaja || 34 ||

Kanthadah Katiparyanta Madhyakoota Swarupini |
Saktikutaika Tapanna Katyathobhaga Dharini || 35 ||

Mulamantratmika, Mulakuta Triad Kalebara |
Kulamritaika Rasika, Kulasanketa Palini || 36 ||

Kulangana, Kulanthastha, Kaulini, Kulayogini |
Akula, Samayantahastha, Samayachara Tatpara || 37 ||

Mooladharaika Nilaya, Brahmagranthi Shashana |
Manipuranta Rudita, Vishnu Granthi Shashafini || 38 ||

Ajna Chakrantaralastha and Rudragranthi are different
Sahasrarambuja Rudha, Sudhasarabhi Varshini || 39 ||

Tatillata samaruchih, shut-chakropari sanstita |
Mahashaktih, Kundalini, Bisanthu Taniyasi || 40 ||

Bhavani, Bhavanamgima, Bhavaranya Kutharika |
Bhadrapriya, Bhadramurti, Rbhaktasaubhagya Daini || 41 ||

Bhaktipriya, Bhaktimagima, Bhaktivasya, Bhayapaha |
Shambhavi, Saradaradhya, Sharvani, Sharmadayini || 42 ||

Shankari, Srikari, Sadhvi, Sarachandranibhanana |
Shatodari, Shantimati, Niradhara, Niranjana || 43 ||

Nirlepa, Nirmala, Nitya, Nirakara, Nirakula |
Nirguna, Nishkala, Santa, Nishkama, Nirupaplava || 44 ||

Nityamukta, Nirvikara, Nisprapancha, Asashraya |
Nityasuddha, Nityabuddha, Niravadya, Nisantara || 45 ||

Nishkarana, Nishkalanka, Nirupadhi, Rnirisvara |
Neeraga, Ragamathani, Nirmada, Madanashini || 46 ||

Nishcinta, Nirahankara, Nirmoha, Mohanashini |
Nirmama, Mamatahantri, Nishpapa, Papanasini || 47 ||

Nishkrodha, Krodhashamani, Nirlobha, Lobhanashini |
Nihsamsaya, Samshayaghni, Nirbhava, Bhavanashini || 48 ||

Nirvikalpa, Nirabadha, Nirbheda, Bhedanashini |
Nirnasha, Mrityumathani, Niskriya, Nisparigraha || 49 ||

Nistula, Nilachikura, Nirapaya, Niratya |
Durlabha, Durgama, Durga, Duhkhahantri, Sukhaprada || 50 ||

Dushtadura, Durachara Shamani, Doshavarjita |
Sarvajnna, Sandrakaruna, Samanadhikavarjita || 51 ||

Sarvashaktimayi, Sarvamangala, Sadgatiprada |
Sarveswari, Sarvamayi, Sarvamantra Swarupini || 52 ||

Sarvayantratmika, Sarvatantrarupa, Manonmani |
Maheshwari, Mahadevi, Mahalakshmi, Rmridapriya || 53 ||

Maharupa, Mahapujya, Mahapataka Nashini |
Mahamaya, Mahasattva, Mahashakti Ramaharatih || 54 ||

Mahabhoga, Mahaishwarya, Mahavirya, Mahabala |
Mahabuddhi, Ramahasiddhi, Ramahayogeshwareshwari || 55 ||

Mahatantra, Mahamantra, Mahayantra, Mahasana |
Mahayaga Kraramaradhya, Mahabhairava Pujita || 56 ||

Maheswara Mahakalpa Mahatandava Sakshini |
Mahakamesa Mahishi, Mahatripura Sundari || 57 ||

Chatushshashtyupacharadhya, Chatushshashti Kalamayi |
Maha Chatushshashti Koti Yogini Ganasevita || 58 ||

Manuvidya, Chandravidya, Chandramandalamdhya |
Charurupa, Charuhasa, Charuchandra Kaladhara || 59 ||

Charachara Jagannatha, Chakraraja Niketana |
Parvati, Padmanayana, Padmaraga Samaprabha || 60 ||

Panchapretasanasina, Panchabrahma Swarupini |
Chinmayi, Paramananda, Vijnana Ghanrupini || 61 ||

Dhyanadhyatri Dheyarupa, Dharmadharma Vivarjita |
Vishvarupa, Jagarini, Swapanthi, Taijasatmika || 62 ||

Supta, Prajnatmika, Turya, Sarvavastha Vivarjita |
Srishtikartri, Brahmarupa, Goptri, Govinakapini || 63 ||

Samharini, Rudrarupa, Tirodhanakarishwari |
Sadashivanugrahada, Panchakritya Parayana || 64 ||

Bhanumandala Madhyastha, Bhairavi, Bhagamalini |
Padmasana, Bhagwati, Padmanabha’s sister || 65 ||

Unmesha minishotpanna vipanna bhuvanavalih |
Sahasrasirshavadana, Sahasrakshi, Sahasrapat || 66 ||

Abraham Keetajanani, Varnashrama Vidhaini |
Nijajnarupanigama, punyapunya phalaprada || 67 ||

Shruti Seemantha Sindhuririta Padabjadhulika |
Sakalagama Sandoha Shuktisamputa Mauktika || 68 ||

Purusharthaprada, Poorna, Bhogini, Bhuvaneshwari |
Ambika, Unadi Nidhana, Haribramendra Savetha || 69 ||

Narayani, Nadarupa, Namarupa Vivarjita |
Hrimkari, Hrimathi, Hridya, Heyopadeya Varjita || 70 ||

Rajarajarchita, Rajni, Ramya, Rajivalochana
Ranjani, Ramani, Rasya, Ranatkinkini Mekhala || 71 ||

Rama, Rakenduvadana, Rathirupa, Ratipriya |
Rakshakari, Rakshasaghni, Rama, Ramanalampata || 72 ||

Kamya, Kamakalarupa, Kadamba Kusumapriya |
Kalyani, Jagatikanda, Karunarasa Sagara || 73 ||

Kalavati, Kalalapa, Kanta, Kadambaripriya |
Varada, Vamanayana, Varunimadavihvala || 74 ||

Resident of Visvadhika, Vedavedya and Vindhyacha
Vidhatri, Vedajanani, Vishnumaya, Vilasini || 75 ||

Kshetraswarupa, Kshetreshi, Kshetra Kshetrajna Palini |
Ksayavrdhi Vinirmukta, Kshetrapala Samarchita || 76 ||

Vijaya, Vimala, Vandya, Vandaru Janavatsala |
Vagvadini, Vamakeshi, Vahnimandala Vasini || 77 ||

Bhaktimat-Kalpalatika, Pasupasa Vimochani |
Samhritasesha Pashanda, Sadachara Pravartika || 78 ||

Taptrayagni Santapta Samahladana Chandrika |
Taruni, Tapasaradhya, Tanumadhya, Tamoupaha || 79 ||

Chiti, Stattpadalakshyartha, Chideka Rasarupini |
Swatmanandalavibhuta Brahmadyananda Santatih || 80 ||

Para, Pratyakchiti Rupa, Pasyanti, Paradevata |
Madhyama, Vaikharirupa, Bhaktamanasa Hamsika || 81 ||

Kameswara Prananadi, Gratitude, Kamapujita |
Romantic Rasasampoorna, Jaya, Jalandharasthita || 82 ||

Odyana Peethanilaya, Bindumandala Vasini |
Rahoyaga kramaradhya, rahastarpana tarpita || 83 ||

Sadyah Prasadini, Vishwasakshini, Sakshivarjita |
Shadangadevata yukta, shadgunya paripuritha || 84 ||

Nityaklinna, Nirupama, Nirvana Sukhadayini |
Nitya, Shodashikarupa, Srikanthardha Shailini || 85 ||

Prabhavati, Prabharupa, Prasura, Parameshwari |
Mulaprakriti ravikata, vyktauvikata svarupini || 86 ||

Vyapini, Viyavakara, VidyaUvidya Swarupini |
Mahakamesa Nayana, Kumudahlada Kaumudi || 87 ||

Bhaktaharda tamobheda bhanumad-bhanusantatih |
Sivaduti, Sivaradhya, Sivamurthy, Sshivankari || 88 ||

Sivapriya, Sivapara, Sishteshta, Sishtapujita |
Aprameya, Swaprakasha, Manovachama Gochara || 89 ||

Chichhakti, Schetanarupa, Jadashakti, Rjadatmika |
Gayatri, Vyahrti, Ssandhya, Dwijabrinda Nishevita || 90 ||

Tattvasana, Tattvamayi, Panchakosantarasthita |
Nissimamahima, Nityayuvana, Madasalini || 91 ||

Madaghurnita Raktakshi, Madapatala Gandabhuh |
Chandana Pravadigdhangi, Champeya Kusuma Priya || 92 ||

Kusala, Komalakara, Kurukulla, Kuleshwari
Kulakundalaya, Kaula Margatatpara Sevita || 93 ||

Kumara Ganathamba, Tushtih, Pushti, Rmati, Rdhrutih |
Shantih, Swastimati, Kanti, Rnandinini, Vighnanashini || 94 ||

Tejovati, Trinayana, Lolakshi Kamarupini |
Malini, Hamsini, Mata, Malayachala Vasini || 95 ||

Sumukhi, Nalini, Subhruh, Shobhana, Suranaika
Kalakanthi, Kantimati, Ksobhini, Mukhrupini || 96 ||

Vajreswari, Vamadevi, Vayouvastha Vivarjita |
Siddeshwari, Siddhavidya, Siddhamata, Yashaswini || 97 ||

Vishuddhi Chakranilaya, Uraktavarna, Trilochana |
Khatwangadi Praharana, Vadanaika Samanvita || 98 ||

Payasannapriya, Twakstha, Pashuloka Bhayakari |
Amritadi Mahashakti Samvrita, Dakinishwari || 99 ||

Anahatabja nilaya, syamabha, vadanadwaya |
Danshtrojjvala, Ukshamaladhidhara, Rudhira sanstita || 100 ||

Kalaratryadi Saktyoghavrita, Snigdhaudanapriya |
Mahavirendra Varada, Rakinyamba Swarupini || 101 ||

Manipurabja Nilaya, Vadanataraya Samyutha |
Vajradhikayaudhopeta, Damaryadibhi Ravrita || 102 ||

Raktavarna, Mansanishtha, Gudanna Pritamanasa |
Samastha Bhaktasukada, Lakinyamba Swarupini || 103 ||

Swadhishthanambu Jagata, Chaturvaktra Manohara |
Shuladyayudha Sampanna, Pitavarna, Utigarvita || 104 ||

Medonishtha, Madhupreeta, Bandinyadi Samanvita |
Dadhyannasakta Hrudaya, Dakini Rupadharini || 105 ||

Mula Dharambujarudha, Panchavaktra, Usthisanstita |
Ankushadi Praharana, Varadadi Nishevita || 106 ||

Mudgaudanasakta Chitta, Sakinyambasvarupini |
Ajna Chakrabjanilaya, Shuklavarna, Shadanana || 107 ||

Mazzasanstha, Hamsavati Makhashakthi Samanvita |
Haridrannaika Rasika, Hackney Rupadharini || 108 ||

Sahasradala Padmastha, Sarvavarnopa Sobhita |
Sarvayudhadhara, Shukla Sanstita, Sarvatomukhi || 109 ||

Sarvaudana Prithachitta, Yakinyamba Swarupini |
Swaha, Swadha, Umati, Rmedha, Srutih, Smriti, Ranuttama || 110 ||

Punyakirtih, Punyalabhya, Punyasravana Kirtana |
Pulomazarchita, Bandhamochani, Bandhuralaka || 111 ||

Priyarupini, Vidya, Viyadadi Jagatprasuh |
Sarvadyati Prasamani, Sarvamrityu Nivarini || 112 ||

Agraganya, Uchintyarupa, Kalikalmasha Nashini |
Katyayini, Kalahantri, Kamalaksha Nishevita || 113 ||

Tambula Puri Mukhi, Daadimi Kusumaprabha |
Mrigakshi, Mohini, Makhya, Mridani, Mitrarupini || 114 ||

Nityatripta, Bhaktanidhi, Rnimantri, Nikhileshwari |
Maitryadi Vasanalabhya, Mahapralaya Sakshini || 115 ||

Parashaktih, Paranishtha, Prajnana Gharanupini |
Madhvipanalasa, Matta, Matruka Varna Rupini || 116 ||

Mahakailasa Nilaya, Mrinala Mridudorlata |
Mahaneya, Dayamurthy, Ramahasamrajyasalini || 117 ||

Atmavidya, Mahavidya, Srividya, Kamasevita
Srishodasakshari Vidya, Trikuta, Kamakotika || 118 ||

Katakshakinkari Bhoota Kamala Kotisevitha |
Shirahsthita, Chandranibha, Phalastendra Dhanuhprabha || 119 ||

Hrudayastha, Raviprakhya, Trikonantara Deepika |
Dakshayani, Daityahantri, Dakshayajna Vinashini || 120 ||

Darandolita Dirhakshi, Darahasojjvalanmukhi |
Gurumurti, Rgunanidhi, Rgomata, Guhajanmabhu || 121 ||

Deveshi, Dandanithistha, Daharakasha Rupini |
Pratipanmukhya Rakanta Tithimandala Poojita || 122 ||

Kalatmika, Kalanatha, Kavyalapa Vinodini
Sachamara Ramavani Savyadakshina Savita || 123 ||

Adishakti, Rameya, Uutma, Parama, Pavanakritih |
Many crores of Brahmanda Janani, Divya Vigraha || 124 ||

Cleankari, Kevala, Guhya, Kaivalya Paddaini |
Tripura, Trijagadvandya, Trimurti, Stridaseshwari || 125 ||

Tryakshari, Divyagandhaya, Sindhura Thilakanchita |
Uma, Sailendratanaya, Gauri, Gandharva Savetha || 126 ||

Vishwagarbha, Swarnagarbha, Uvarada Vagadhishwari
Dhyanamagima, Uparicchedya, Jnanada, Jnanavigraha || 127 ||

Sarvavedanta Samvedya, Satyananda Swarupini |
Lopamudraarchita, Lilakluptah Brahmandamandala || 128 ||

Invisible, Visible, Scientific, Vedyavarjita
Yogini, Yogada, Yogya, Yogananda, Yugandhara || 129 ||

Ichhasakti Jnanasakti Kriyasakti Swarupini |
Sarvadhara, Supratistha, Sadasad-rupadharini || 130 ||

Ashtamurthy, Rajajaitri, Lokayatra vidhaini |
Ekakini, Bhumarupa, Nirdvaita, Dvaitavarjita || 131 ||

Annada, Vasuda, Vriddha, Brahmatmaikya Swarupini |
Brihati, Brahmani, Brahmi, Brahmananda, Balipriya || 132 ||

Bhasharupa, Brihatsena, Bhavabhava Vivarjita |
Sukharadhya, Subhakari, Shobhana Sulabhagathih || 133 ||

Rajarajeshwari, Rajyadayini, Rajyavallabha
Rajat-Krpa, Rajapitha Nevesita Nijasritah || 134 ||

Rajyalakshmih, Koshanatha, Chaturanga Baleshwari
Emparadayini, Satyasandha, Sagaramekhala || 135 ||

Dikshita, Daityasamani, Sarvaloka Vasankari |
Sarvarthadhatri, Savitri, Satchidananda Rupini || 136 ||

Desakala Uparichchinna, Sarvaga, Sarvamohini |
Saraswati, Shastramayi, Guhamba, Guhyarupini || 137 ||

Sarvopadhi Vinirmukta, Sadasiva Pativrata |
Sampadreswari, Sadhvi, Gurumandala Rupini || 138 ||

Kulottirna, Bhagaradhya, Maya, Madhumathi, Mahi |
Ganamba, Guhyakaradhya, Komalangi, Gurpriya || 139 ||

Swatantra, Sarvatantresi, Dakshinamurthi Rupini |
Sanakadi Samaradhya, Shivjnana Pradayini || 140 ||

Chitkala, Unandakalika, Premarupa, Priyankari |
Namparayana Preetha, Nandividya, Nateshwari || 141 ||

Mithya jagadadhisthana muktida, muktirupini |
lasyapriya, layakari, lajja, rambhadi vandita || 142 ||

Bhadava Sudhavrishtih, Paparanya Dawanala |
Daurbhagyatula Vatula, Jaradvanta Raviprabha || 143 ||

Bhagyabdhichandrika, Bhaktachittakeki Ghanaghana |
Rogaparvata Dambholi, Rmrityudaru Kutharika || 144 ||

Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahaushana |
Aparna, Chandika, Chandamundausura Nishudini || 145 ||

Ksharaksharatmika, Sarvalokesi, Visvadharini |
Trivargadatri, Subhaga, Tryambaka, Trigunatmika || 146 ||

svargapavargada, suddha, japapuspa nibhakritih |
Ojovati, Dyutidhara, Yajnarupa, Priyavrata || 147 ||

Duraradhya, Duradarsha, Patali Kusumapriya |
Mahathi, Merunilaya, Mandara Kusumapriya || 148 ||

Viraradhya, Viradrupa, Viraja, Vishwatomukhi |
Pratyagrupa, Parakasha, Pranada, Pranarupini || 149 ||

Marthanda Bhairavaradhya, Mantrini Nyastrajyadhuh |
Tripuresi, Jayatsena, Nystraigunya, Parapara || 150 ||

Satyajnana all of you, Samarasya Parayana |
Kapardini, Kalamala, Kamadhuk, Kamarupini || 151 ||

Kalanidhih, Kavyakala, Rasajna, Rasashevadhih |
Pushta, Pratika, Pujya, Pushkara, Pushkarekshana || 152 ||

Paramjyotih, Parandhama, Amorah, Paratpara |
Pashahasta, Pashahantri, Paramantra are different || 153 ||

Murta, Umurta, Unityatripta, Muni Manasa Hamsika |
Satyavrata, Satyarupa, Sarvantharyamini, Sati || 154 ||

Brahmani, Brahmajanani, Bahuroopa, Budharchita |
Panogithri, Prachandaujnna, Pratishtha, Prakatakritih || 155 ||

Praneswari, Pranadhatri, Panchasat-Pitharupini |
Visrankhala, viviktastha, viramata, viyatprasuh || 156 ||

Mukunda, Mukti Nilaya, Mulavigra Rupini |
Bhavajna, Bhavarogaghni Bhavachakra Pravarthini || 157 ||

Chandassara, Shastrasara, Mantrasara, Talodari |
Udarakirti, Ruddamavaibhava, Varnarupini || 158 ||

Janmrityu Jaratapta Jana Resta Daini |
Sarvopanisha Dudhghushta, Santyatheeta Kalatmika || 159 ||

Gambhira, Gaganantahstha, Garvita, Ganalolupa |
Kalpanaboriha, kastha, kanta, kanthartha vigraha || 160 ||

Karikarana Nirmukta, Kamakeli Tarangita |
Kanat-Kanakatatanka, Leela Vigraha Dharini || 161 ||

Ajakshaya Vinirmukta, Mugdha Kshipraprasadini |
Introverted Samaradhya, Extroverted Sudurlabha || 162 ||

Three, Trivarga Nilaya, Tristha, Tripuramalini |
Niramaya, Niralamba, Swatmarama, Sudhasrutih || 163 ||

Sansarapanka Nirmagna Samuddharan Pandit |
Yajnapriya, Yajnakartri, Yajamana Swarupini || 164 ||

Dharmadhara, Dhanadhyaksha, Dhanadhanya Vivardhini |
viprapriya, viprarupa, visvabhramana karini || 165 ||

Vishvagrasa, Vidrumabha, Vaishnavi, Vishnurupini |
Aoni, Ryoninilaya, Kutastha, Kulrupini || 166 ||

Veeragosthipriya, Veera, Naishkarmya, Nadarupini |
Vijnana Kalana, Kalya Vidagdha, Byndavasana || 167 ||

Tattvadhika, Tattvamayi, Tattvamartha Swarupini |
Samaganapriya, Soumya, Sadashiva family || 168 ||

Savyapasavya Margastha, Sarvapadvi Nivarini |
Swastha, svabhavamadhura, dhira, dhira samarchita || 169 ||

Chaitanyarghya Samaradhya, Chaitanya Kusumapriya |
Songs of Sadodita, Sadatushta, Tarunaditya || 170 ||

Dakshina, Dakshinaradhya, Darasmera Mukhambuja |
Kaulini Kevala, Unarghya Kaivalya Paddaini || 171 ||

Stotrapriya, Stutimati, Srutisamstuta Vaibhava |
Manasvini, Manavati, Mahesi, Mangalakritih || 172 ||

Vishwamata, Jagaddhatri, Visalakshi, Viragini
Pragalbha, Paramodara, Paramoda, Manomayi || 173 ||

Vyomakeshi, Vimanastha, Vajrini, Vamakeshwari |
Panchayajnpriya, Panchapreta Manchadhishaini || 174 ||

Panchami, Panchbhuteshi, Panch Namnopacharini |
Shwati, Shwataishwarya, Sharmada, Shambhumohini || 175 ||

Dhara, Dharasuta, Dhanya, Dharmani, Dharmavardhini |
Lokatita, Gunatita, Sarvatita, Samatmika || 176 ||

Bandhuka Kusuma Prakhya, Bala, Lilavinodini |
Sumangali, Sukhakari, Suveshadya, Suvasini || 177 ||

Suvasinyarchanpreetha, Shobhana, Shuddha Manasa |
Bindu Tarpana Santhushta, Purvaja, Tripurambika || 178 ||

Dashamudra Samaradhya, Tripura Srivasankari |
Jnanamudra, Jnanamagima, Jnanajnyeya Swarupini || 179 ||

Yonimudra, Trikhandesi, Trigunamba, Trikonaga |
Anaghadbhuta Charitra, Vanchitartha Pradayini || 180 ||

Prayayati Sayajnatha, Saddhvatita Rupini |
Avyaja Karunamurthy, Rajnandhwantha Deepika || 181 ||

Abalagopa Vidita, Sarvanullanghya Sasana |
Sri Chakrarajanilaya, Srimatthripura Sundari || 182 ||

Sri Shiva, Shiva Shaktyaikya Rupini, Lalithambika |
Evam Srilalithadevya Namnam Sahasharakam Jaguh || 183 ||

|| Iti Sri Brahmandapurane, Uttarakhande, Sri Hayagrivagastya Samvade, Srilalitarahasyanama Sri Lalita rahasanama saasahasrastotra kathanam nama dhvyyoudhyayah ||

( lalitha sahasranamam telugu )

Sindhuraruna Vigraham Trinayanam Manikya Maulisphura-
Ttaranayak Shekaram Smitamukhi Mapeena Vakshoruham |
Panibhya Malipurna Ratna Chasakam Rakhotpalam Bibhratim
Soumyam ratnaghatastha rakta charanam dhyayetparamambikam ||

RELATED ARTICLES
LATEST ARTICLES