HomedevotionalRama raksha stotram : శ్రీ రామ రక్ష స్తోత్రం

Rama raksha stotram : శ్రీ రామ రక్ష స్తోత్రం

Rama raksha stotram :

శ్రీ రాముడిని ( rama raksha stotram ) పూజించేటప్పుడు ఈ రామ రక్ష స్తోత్రాన్ని మీరు చదవండి. ఈ స్తోత్రాన్ని చదవడం వలన సుఖ సంతోషాలతో ఉండేలా, ఆరోగ్యంగా ఉండేలా మరియు కంటి సంబంధిత సమస్యలు తొలగిపోతాయి అని భక్తులు ఎక్కువగా నమ్ముతారు. ఈ రామ రక్ష స్తోత్రం చాలా శక్తివంతమైన స్తోత్రం. ఈ స్తోత్రం కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఈ స్తోత్రాన్ని బుధ కౌశిక ఋషి స్వరపరిచారు. ఈ స్తోత్రాన్ని చదవడం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. ఈ శ్రీ రామ రక్ష స్తోత్రం ని ( sri rama raksha stotram ) చదవడం వల్ల మీ సంపద మరియు కీర్తి పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్తోత్రం ని పఠించడం వల్ల పాపాలు కూడా నశిస్తాయి.

శ్రీ రామ చంద్రమూర్తిని స్మరిస్తూ ఇది వరకు పురాణాల్లో చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్న అన్ని శ్లోకాలలో కల్ల ఈ రామ రక్ష స్త్రోత్రం కి ( rama raksha stotram ) ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ స్తోత్రాన్ని పటించిన వారు సుఖ సంతోషాలతో, ఆయుఆరోగ్యాలతో సంతోషంగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా నిరుద్యోగులు , అనారోగ్యం సమస్యలతో బాధపడేవారు , వ్యాపార సంబంధిత సమస్యలు మరియు మానసిక ఒత్తిడి తో బాధపడుతున్నవారు భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ స్తోత్రాన్ని స్మరిస్తే అంత మంచి జరుగుతుంది. ఈ రామ రక్ష స్తోత్రం లో ( sri rama raksha stotram ) మొత్తం శ్రీ రామచంద్ర మూర్తిని స్మరిస్తూ మొత్తం 38 శ్లోకాలు కలవు. త్రేతా యుగం లో ఈ స్తోత్రాన్ని బుధ కౌశిక ఋషి రచించాడు.

ఈ రామ రక్ష స్తోత్రం ని ( rama raksha stotram ) పూజ చేసేటప్పుడు చదవాలి. అప్పుడు రాముడు దీవెనలు , ఆశీర్వాదాలు కచ్చితంగా మీకు అందుతాయి. శ్రీ రాముడిని శ్రీ రామ నవమి రోజున స్మరిస్తూ చదవడం చాలా మంచిది. రోజు పూజ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ స్తోత్రాన్ని పటించ వచ్చును. ఈ రామ రక్ష స్తోత్రం మహత్తుని స్వయంగా శివుడే , పార్వతి దేవికి చెప్పాడు అని నానుడి. ఈ స్తోత్రాన్ని పాడ్యమి నుంచి దశమి దాకా వరుసగా పది రోజులు , రోజుకి 11 సార్లు పారాయణం చేస్తే మీకు మంత్ర సిద్ధి కలుగుగును.

Rama raksha stotram lyrics :

Charitham Raghunaathasya Shathakoti Pravistharam |
Yekaikamaksharam pumsaam mahapaathaka naashanam ॥ 1 ॥

Dhyaathvaa Nilothpala Shyaamam Raamam Raajivalochanam |
Jaanaki Lakshmanopetham Jataamukuta Manditham ॥ 2 ॥

Saasithoona Dhanurbaana Paanim Naktham Charaanthakam |
Swalilaaya jagatthrathu mavirbhuthamajam
vibhum ॥ 3 ॥

Raamarakshaam patethprajnah papaghneem sarvakamadhaam |
Shiro Me Raghavaa Paathu Phaalam (Bhalam) Dasharathathamajah ॥ 4 ॥

Kausalyeyo drushaupaathu vishwaamithrapriyaah shruthi |
Ghranam Paathu Makhathratha Mukham Saumithrivathsalah ॥ 5 ॥

Jihvaam Vidhyanidhi Paathu Kantam Bharathavanditha |
Skandhau divyayudhah paathu bhujau bhagneshakarmukah ॥ 6 ||

Karau Sithaapathi Paathu Hrudhayam Jaamadhagnyajith |
Madhyam Paathu Kharadhvansi Naabhim Jaambavadaasrayah ॥ 7 ||

Sugreeveshah Katim Paathu Sakthini Hanumath Prabhu |
Uru raghutthamah paathu rakshahkula vinaashakruth ॥ 8 ||

Jaanuni sethukrith paathu janghe dashamukanthaka |
Padhau vibhishanasridah paathu ramokhilam vapuh ॥ 9 ||

Etham Ramabalopetham Raksham Yah Sukrithi Pathet |
Sa Chirayuh Sukhi Putrhi Vijayi Vinayi Bhaveth ॥ 10 ||

Paathaala Bhoothala Vyoma Chaarina Schadma Chaarinah |
Na drashtumapi saktasthe rakshitham ramanambhih ॥ 11 ॥

Raamethi Raamabhadrethi Ramachandrethi wa Smaran |
Naro na lipyathe paapairbhuktim mukthim cha vindathi ॥ 12 ॥

Jagajjaytraika Manthrena Ramanamnabhi Rakshitham |
Yah kante dhaarayettasya karasthaah sarvasiddhayah ॥ 13 ॥

Vajrapanjara Naamedham Yo Raamakavacham Smareth |
Avyaahathajnah Sarvathra Labhathe Jayamangalam ॥ 14 ॥

Adhishtavaan yatha swapne raamarakshaamimaam harah |
Tatha likhithavaan prathah prabuddhau budhakaushikah ॥ 15 ॥

Aaraamah kalpavrukshaanaam viramah sakalapadam |abhiraama sthrilokanam ramah sriman sa nah prabhuh || 16 ||

Tarunau Roopasampannau Sukumarau Mahabalau | Pundarika Vishalakshou Chirakrishna Jinambarou ॥ 17 ॥

Phalamulashinau Dantau Thapasau Brahmacharinau |
Puthrau Dasarathasyaithau Bhratharau Raamalakshmanau ॥ 18 ॥

Saranyau sarvasatthvanam shreshthau sarvadhanushmatham |
Rakshahkula nihantharau thrayetham no raghutthamau ॥ 19 ॥

Attha Sajya Dhanushaa Vishusprushaa Vakshaayashuga Nishanga Sanginau |
Rakshaanaya mama Raamalakshanavagrathah pathi sadaiva gachchatham ॥ 20 ||

Sannaddha Kavachee Khadgi Chapapabaanadharo Yuva |
Gachchan Manorathannashcha (Manorathosmakam) Ramah paathu sa Lakshmana ॥ 21 ॥

Raamo Dasharathi Sshmuro Lakshmananucharo bali |
Kaakutsah purushah purna kausalyeyo raghutthamah ॥ 22 ॥

Vedhanthavedhyo Yajneshah Puraana Purushotthamah | Jaanakivallabha Shrimaanaprameya Paraakrama ॥ 23 ॥

Ityethaani Japennithyam Madbhakthah Shraddhaayaanvitah | Aswamedhaadhikam punyam samprapnothi na samshayah ॥ 24 ॥

Raama Durvadhala Shyaam Padhmaksham Peethavaasam |
Sthuvanthi naabhi-rdivyai-rnate samsaarino narah ॥ 25 ॥

Raamam Lakshmana Poorvajam Raghuvaram Sithapathim Sundharam
Kaakutsham Karunaarnavam Gunanidhim Viprapriyam Dhaarmikam |
Raajendram Sathyasandham Dasharathathanayam Shyaamalam Shaanthamurthyam
Vandhe lokaabhiraamam Raghukula Thilakam Raghavam Raavanaarim ॥ 26 ||

Ramaya Raamabhadraya Raamachandhraya Vedhse |
Raghunaathaaya Naathaaya Sithaayah Pathaye Namaha ॥ 27 ||

Shri Raama Raama Raghunandhana Raama Raama
Shri Raama Raama Bharathagraja Raama Raama |
Shri Raama Raama Ranakarkasa Raama Raama
Shri Raama Raama Saranam Bhava Raama Raama || 28 ||

Shri Raama Chandhra Charnau Maanasa Smaraami
Shri Raama Chandhra Charnau Vaachasa Grihnami |
Shri Raama Chandhra Charanu Shirasa Namaami
Shri Raama Chandhra Charanu Sharanam Prapadhye ॥ 29 ||

Maatga Raamo Mat-Pithaa Raamachandhrah
Swaami Ramo Math-Sakhaa Raamachandrah |
Sarvasvam May Raamachandhro Dayaluh
Naanyam Jaane Naiva Jaane Na Jaane ॥ 30 ॥

Dakshiney Lakshmano Yasya Vaame Cha (tu) Janakaathmajaa |
Puratho maaruthiryasya tam vande raghunandhanam ॥ 31 ॥

Lokaabhiramam Ranrangadheeram
Rajeevanethram Raghuvamshanaatham.
Kaarunyarupam Karunaakaram tham
Sri Raamachandram Sharanyam Prapadhye ॥ 32 ॥

Manojavam marootha thulya vegam
Jithendhriyam Buddhimatham Varishtam |
Vaathathmajam vanaraayutha mukhyam
Sri Raamadhootham Sharanam Prapadyee॥ 33 ॥

Kujaantham Raamaraamethi Madhuram Madhuraaksharam |
Aruhyaakavithaa Shaakhaam Vandhe Vaalmeeki Kokilam ॥ 34 ॥

Apadhamapahartharaam dhatharam sarvasampadhaam |
Lokhabhiraama Sri Raamam Bhuyobhuyo Namamyahaam ॥ 35 ॥

Bharjaanaam bhavabeejaanaamarjanam sukhasampadham |
Tharjanam Yamadhuthaanaam Raama Raamethi Garjanam ॥ 36 ||

Raamo Raajamanih Sadha Vijayathe Ramam Raamesham Bhaje
Raamenabhihatha Nishacharachamoo Raamaaya Thasmai Namah |
Raamannasthi Paarayanam Paratharam Raamasya Dhasosmyaham
Raame Chitthalayah Sadha Bhavathu Mey Bho Raama Maamuddhara ॥ 37 ॥

Sri Raama Raama Ramethi Ramey Raame Manoramey |
Sahashranaama Thatthulyam Raama Naama Varaananey॥ 38 ||

Yithi shribudhakoushikamuni virachitham shri raama rakshasthothram sampoornam |

Sri Raama Jayaraama Jaya Jayaraama ||

Yithi shribudhakoushikamuni virachitham shri raama rakshasthothram sampoornam |

Sri Raama Jayaraama Jaya Jayaraama ||

RELATED ARTICLES
LATEST ARTICLES